24 de juliol, 2007

Sonsoles

2 comentaris:

aitana ha dit...

i què dir de sonsoles quan, ademés d'ésser l'hora de després de dinar, és al mateix cop horadedesprésdedinard'unatardad'estiuilagentgranfalamigdiadainopotsfersorollnianaralapiscinaniresderes... o, pitjor: horadedesprésdedinard'undiumengefamiliarielsgransmirenlesnotíciesivolsquedar=teadormiramselsteuscosinsperònoésimpossibleperquèhasdetornaracasaiferelsdeuresperquèdemàhihaescola... molt bons treballs... m'agraden molt.

aitana ha dit...

ui!.... massa lletres seguides... es tallen... a veure, torne a repetir:
i què dir de sonsoles quan, ademés d'ésser l'hora de després de dinar, és al mateix cop hora=de=després=de=dinar=d'una= tarda=d'estiu=i=la=gent=gran=fa=
la=migdiada=i=no=es=pot=fer=soroll=
ni=jugar=ni=anar=a=la=piscina=ni=
res=de=res
o, pitjor:
hora=de=després=de=dinar=d'un=
diumenge=familiar=i=els=grans=
miren=les=notícies=i=ja=ens=n'hem=
d'anar=i=tu=vols=més=que=res=en=el
món=quedar=te=a=dormir=amb=els=
teus=cosins=però=no=és=impossible=
perquè=cal=tornar=ja=a=casa=a=fer=
els=deures=perquè=demà=hi=ha=
escola...
molt bons treballs... m'agraden molt...